Muhasebe – İdari İşler Birimi Belgeleri

1)         Satıcı’nın Dilekçesi. (Birden fazla olması durumunda tamamı tarafından imzalanması ya da vekaletname sunulması gerekir.)

2)         Alıcı’nın dilekçesi.

3)         Alıcı tarafın halihazırda sanayi faaliyeti yürüten, mutlak ve şüphe götürmez şekilde sanayici olması,

5)         Sanayi Sicil Belgesi

6)         Ticaret Sicil Gazetesi (Yapmak istediği faaliyeti içeren)

7)         İflas ve konkordato ilan etmemiş olmak.

8)         İhalelerden yasaklı olmamak.

9)         Yatırım Bilgi Formu (web sitemizde yayınlanacaktır)

10)       İmza Sirküsü / İmza Beyannamesi

11)       Güncel Vergi Levhası

12)       Oda Faaliyet Belgesi

13)       Sicil Tasdiknamesi

14)       Bir önceki yılda ortalama en az 10 personel istihdam ettiğini gösteren Hizmet Dökümü veya SGK Tahakkuk Fişi.

15)       Son üç yıla kadar Bilanço

16)       Son üç yıla kadar Detay Mizan

17)       Son üç yılın detay mizanında, alacağı parselde yapmayı planladığı faaliyete dair alım-satım kalemlerinin görünmesi.

18)       İş akış şeması.

19)       Başka yerdeki devam eden faaliyetinin yanında, Bölgemizde yeni bir sektörde faaliyet göstermek istenmesi durumunda, OSB’nin teknik imkanlarının yeterliliği ve yetkili organların aldığı kararlara uygunluk gözetilir. Faaliyete ait makine-teçhizat alımına dair belgeler (fatura, gümrük belgeleri, taşıma belgeleri v.b.) sunulur.

20)       Yatırım teşvik belgesi ya da faaliyete ait makine-teçhizat alımına dair belgelerin (fatura, gümrük belgeleri, taşıma belgeleri v.b.) sunulması.

21)       Kapasite raporu.

22)       Boş parsel satın alınması halinde, yasal süresinden fazla olmamak üzere inşaat ruhsatı alınmasını, 2 yıl içinde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı almayı taahhüt etmek.

23)       Osb Kanunu’na, Uygulama Yönetmeliği’ne, Osb’mizin çevre yönetim sistemine ve Yönetim Kurulu-Genel Kurulun/Müteşebbis Heyetin almış olduğu ve alacağı kararlara uyacağına dair noter onaylı taahhütte bulunmak. (Bölge Müdürlüğünden temin edilecektir.)

24)       Yapmak istenen faaliyeti destekleyici mali, hukuki, idari tüm bilgi ve belgeler.